Saturday, 21 April 2012

Ministerul Educatiei - cu bune si cu rele (2)


Despre etica in invatamantul preuniversitar

Printr-un comunicat de presă transmis pe 13.04.2012, MECTS lansează proiectul Codul de etică pentru învățământul preuniversitar.

Elaborat în baza Art. 10 și a Art. 16 din OM nr.5.550/2011 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etică din Invăţământul preuniversitar, proiectul stă la dispoziția publicului pentru dezbatere publică până pe 12.05.2012.

Merită să parcurgeti cu răbdare cele 9 pagini. Schimbarea poate să înceapă odată cu impunerea în sistemul educațional a normelor etice și morale. Probabil că am aşteptat prea mult ca acestea să fie respectate. Poate că ne-am înșelat cât timp am sperat că termenii dascăl, pedagog, părinte implică şi conduită etică manifestata spontan si natural într-o societate civilizată.

Parcă aud comentarii: Nu se va schimba nimic în România.

Te întreb: Ce-ai făcut să se schimbe? Te-ai confesat pe forum-uri, ai cerut şi ai primit sfaturi de la ID-uri pe care de multe ori nu le poți verifica.

“Las’că merge şi aşa, românul se descurcă” ne ţine încremeniţi într-o societate care pare lipsită de orice speranta.

Ce-ați zice de puţină implicare? Nu veti şti dacă functionează fără să încercati. Puteţi să comentaţi civilizat şi să faceţi propuneri la adresa de email : coddeetica@medu.edu.ro
  • Comunicatul este datat 13.04.2012, dar termenul pentru dezbatere de 30 zile este stabilit începând cu 12.04.2012 (data publicării pe site). Intervalul este oricum prea scurt, având în vedere cele două săptămâni de vacanţă, perioadă în care presupun, puţini părinţi îşi propuseseră să facă documentare pe site-ul ministerului.
  • In CAPITOLUL I lipseste textul articolului Art.5 sau numerotarea articolelor este defectuoasă ?

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.
(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic.
(3) Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de statutul deţinut.
Art. 2. - Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
..........................

Art. 7. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită.
(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice. (Nota ed.: Docimologie = disciplină care cercetează problemele examinării şi notării elevilor, a candidaţilor la examene şi concursuri .)
(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.

Art.8. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental; b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.
Citeste mai departe in Documentul original despre: norme de conduită colegială, norme de conduită managerială, relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, incalcarea prevederilor etc.

Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.

No comments:

Post a Comment